Контакт


Издаје Центар за информативну подршку локалној заједници „ЛОКАЛ ПРЕС”

Скраћено: ЦИП „Локал прес”

Саше Филиповића 2/11, Раковица, Београд

 

Уредник: Сретен Јаковљевић

 

Телефон:  моб. 063 318 650

(011) 6548-013

Е-маил: lokalpres@gmail.com